samenvatting VIA 6 akkoord

Samenvatting akkoord VIA 6-middelen

Zesde Vlaams intersectoraal akkoord (VIA 6)

 

Goedkeuring: 30 maart 2021

Duurtijd: 1/01/2021-31/12/2025

 

Volledige tekst:

https://www.vvsg.be/Leden/Welzijn/VIA6%20-%20definitief%20-%2020210330.pdf

Opmerking: onderstaande samenvatting focust enkel op openbare zorg. Maatregelen voor private sector zijn niet opgenomen.

 

Luik 1: Voorakkoord VIA 6 (24/11/2020)

 • 3 doelstellingen:
  • Aantrekkelijkheid van de loons- en arbeidsvoorwaarden verbeteren (koopkracht)
  • Verminderen van de werkdruk door extra personeel
  • Zorgen voor (zij-)instroom

 

 • Wie?
  • Heeft betrekking op 179.718VTE
  • Vlaamse erkende, vergunde en gesubsidieerde ondernemingen en personeelsleden binnen deze domeinen:
   • Klassieke VIA sectoren: gezins- en bejaardenhulp, opvoedings- en huisvestingsdiensten, maatwerkbedrijven, welzijns- en gezondheidssector, socio-culturele sector, lokale diensteneconomie, werkgevers persoonlijke assistenten PVB.
   • Geregionaliseerde zorgsectoren: PVT, ouderenzorg, revalidatievoorzieningen, beschut wonen, palliatieve zorg.

 

 • Budget:
  • 527 miljoen euro over 5 jaren
  • Jaarlijks recurrent 50miljoen voor extra personeel
  • Kinderopvang:
   • koopkracht +4.5%= 16.390.424euro
   • Budget kwaliteit, meer personeel, andere maatregelen: 10.944.640euro
  • Ouderenzorg:
   • koopkracht +6%= 119.995.550euro
   • Budget kwaliteit, meer personeel, andere maatregelen: 30.568.590euro
  • Beschut wonen:
   • koopkracht +6%= 2.772.535euro
   • Budget kwaliteit, meer personeel, andere maatregelen: 653.977euro
  • PAB/PVB:
   • koopkracht +4,5%= 3.072.911euro
   • Budget kwaliteit, meer personeel, andere maatregelen: 1.177.495euro

 

 • Koopkrachtmaatregelen:
  • Concurrentie vermijden door invoering IFIC (functieclassificatie en loonhuis)
   • Ontschotting tussen aanbieders (privé/vzw/openbaar)
   • Harmonisering

 

 • Kwaliteitsmaatregelen, extra personeel en andere maatregelen:
  • Kwalitatieve verbeteringen van de arbeidsvoorwaarden: werkbaarheid, stressbestrijding, balans werk-privé, …)
  • Inzet op zij-instromers en aangepast opleidingstraject (project 600, …)
  • Instroom vanuit hoger onderwijs makkelijker maken door het vereenvoudigen om te schakelen tussen zorgverwante opleidingen.
  • Uitkanteling uit de VIA7 middelen (sterk gerelateerd aan personeel lokale besturen)
  • Focus op harmonisering van statuten in kinderopvang, gezinszorg en sector personen met beperking: 3,6miljoen euro voorzien voor kinderopvang.

 

 • Uitbreidingsbeleid, relanceplan "Vlaamse veerkracht" en VESOC-akkoord "Alle hens aan dek"
  • Vlaamse Veerkracht:
   • 562,5miljoen euro middelen (naast VIA-middelen):
   • Conversie ROB naar RVT: jaarlijks 100miljoen euro
    • 2021: volledig voor bijkomende tewerkstelling, te bekomen door:
     • Aanwervingen
     • Verhogen contractuele arbeidsduur
     • Combinatie van beiden
     • Procedure lokaal sociaal overleg wordt verfijnd.
     • Ouderenzorg:
      • 131 miljoen euro nog te besteden tegen 2024
      • 2020: 9miljoen euro aangewend
     • Kinderopvang:
      • 49 miljoen euro tegen 2024
      • 2020: 9miljoen euro aangewend
     • Personen met een handicap:
      • 230 miljoen euro tegen 2024
      • 2020: 40miljoen euro aangewend
  • Vlaamse veerkracht en VESOC:
   • 263miljoen euro voor welzijn, volksgezondheid, gezin en armoedebestrijding
   • Verdere digitalisering: 55miljoen euro (Belrai, VBS, e-dossier, …)
   • Mentaal welzijn, armoede, opleiding, zij-instroom, financiering WZC, … : 208miljoen euro
  • Verder onderzoek naar toegang tot deze middelen voor sociale ondernemingen.

 

Luik 2: Intersectorale (kwaliteits)maatregelen (private en publieke sector)

 • Werkbaar en wendbaar werk:
  • Structureel thuiswerk/telewerk:
   • Stimuleren van thuiswerk
   • Intersectoraal kaderakkoord in de maak via protocol voor de lokale sector (bijlage II.2 akkoord
  • COVID-19 en andere gezondheidscrisissen:
   • Actueel preventieplan (stockbeheer-vorming-samenwerkingsverbanden)
   • Vaccinatie (sensibilisering)
  • Vorming:
   • Vormingsbeleid op niveau van bestuur, voorziening en dienst
   • Alle werknemers
   • Opvolging in lokaal sociaal overleg
   • Algemeen kader wordt verder uitgewerkt
  • Omgaan met agressie/structurele uitbouw van het kennis- en expertisecentrum ICOBA:
   • Omgaan met agressie opnemen in beleidsvisie- en plan.
   • Omzetten in concrete maatregelen: preventie, interventie, nazorg en herstel
    • Gedragscode
    • Registratie incidenten
    • Opvolging incidenten
    • Interventieprotocol
    • Materiële en organisatorische aanpassingen
    • Opvang- en herstelmaatregelen
  • Kwaliteitsvolle loopbanen:
   • Verder te onderhandelen: verlofregelingen, work-life balance, werkbaar werk, eindeloopbaan, compenserende tewerkstellingscapaciteit, verhoging werkdruk van jongere werknemers, …
   • Moet klaar zijn voor 30 juni 2023
  • Intersectorale samenwerking en multi-inzetbaarheid:
   • Drempels wegwerken voor multi-inzetbaarheid van werknemers door aanpassing erkennings- en subsidiereglementering en loon- en arbeidsvoorwaarden
   • Studie door steunpunt WVG
   • Moet klaar zijn in 2022
  • Hogere jobtime en minder deeltijdsen:
   • Voorrang geven aan uitbreiding uren van deeltijdse werknemers die reeds in dienst zijn
   • Als de werknemer hiervoor kandideert, moet  hij schriftelijk worden verwittigd als zijn uren niet worden uitgebreid.
   • Verdere modaliteiten tegen 31 december 2021.
  • Jaarlijks recht op 3 weken aaneensluitend vakantie:
   • Iedereen recht op 3 weken aaneensluitende vakantie
   • Protocol: zie bijlage III.2
  • Werkbaarheid:
   • Werkbaarheidsmonitor:
    • Werkdruk actief monitoren
    • Sociale partners gaan na op welke manier dit kan worden geïntegreerd in de bestaande werkbaarheidsinstrumenten
    • Extra personeel:
     • Opvolging in lokaal sociaal overleg:
      • Werkgever verschaft voorafgaand info over de inzet van het budget vanuit VIA6
      • Recurrent overleg over bijkomende personeelsinzet
      • Sectorale monitoring van de bijkomende tewerkstelling vanuit VIA6
       • Jaarlijkse evaluatie via centrale evaluatiegroep (Vlaams niveau)
       • RSZ-info wordt als monitoringstool gebruikt.

 

 • Werkbaar en wendbaar werk:
  • Ondersteuning bij implementatie IFIC
   • Verloning openbare sector: huidige basis "krachtlijnennota Kelchtermans" (1993), gebaseerd op:
    • diploma's
    • anciënniteit
    • Toekomst: IFIC, gebaseerd op:
     • functie-inhoud
     • verantwoordelijkheden
     • Ommezwaai voor lokale besturen!
     • Uitrol 2021
     • Ondersteuning door vzw IFIC: https://www.if-ic.org/nl (1.250.000euro voorzien voor ondersteuning)
     • Extra middelen voor GSD-V van 500.000euro (besturen kiezen zelf hoe ze deze aanwenden)

 

 • Zij-instroom en doorstroom:
  • Instroom en beeldvorming in de sector verbeteren
  • Onderzoek of bestaande opleidingsprojecten kunnen uitbreiden
  • Middelen van de sociale Maribel aanwenden voor zij-instroom
  • Onderzoek naar mogelijkheden hoe contract van onbepaalde duur kan worden aangeboden aan wie met succes een kwalificerend traject heeft gevolgd.

 

 • Digitalisering en innovatie in functie van de relance:
  • Digitalisering geen doel op zich
  • Moeten kwaliteit van de zorg, welzijn en dienstverlening ondersteunen en verhogen
  • Sectorconvenant lokale besturen (monitor van digitale competenties van de werknemers van de Vlaamse overheid en lokale besturen) kan hierbij ondersteunend zijn.

 

Luik 3: Sectorale koopkracht- en kwaliteitsmaatregelen

 • Kwaliteitsmaatregelen, extra personeel en andere maatregelen
  • Versterking van de sector Personen met een Handicap
   • Multifunctioneel centrum residentieel:
    • Per residentiële cliënt versterking van 0,037VTE
    • Doel: meer vraaggestuurde en kwaliteitsvolle ondersteuning geven die aansluiten bij de zorgvraag van de gebruikers, in kleinere leefgroepen.
    • Multifunctioneel centrum -mobiel, ambulant en dagopvang:
     • 30VTE extra
     • Doel: werkdrukverlaging, niet voor uitbreiding capaciteit.
  • Kinderopvang:
   • Éénmalige koopkrachtverhoging door verhoging eindejaarstoelage 2020 (3,6%)
   • 2021 ev: eindejaarstoelage +3,6%
   • IFIC: afstemming barema's, invoering van barema dat nauw aansluit met een barema op niveau C
   • Uitbetaling van middelen gebeurt via GSD-V
   • Kwaliteitsmaatregelen en extra personeel:
    • Evolutie subsidiegroeipad groepsopvang Trap 2B naar Trap 2A. Subsidietechniek is afhankelijk van vergunningstype en subsiedietrap. Groepsopvang schoolkinderen: subsidiebedrag per plaats.
    • Inzet op competentieversterking van de kinderbegeleiders door 264 VTE coachen op de werkvloer (waarvan 95VTE voor publieke sector). Bijzondere aandacht naar startende begeleiders en doelgroepmedewerkers.
    • Middelen worden ingekanteld en uitbetaald door Agentschap Opgroeien
  • Lokale dienstencentra:
   • Hogere subsidie dan huidige 33.265,28euro, verhoging met 4.961,77euro
   • Moet ingezet worden voor extra personeel, of in kader van externe expertise (bijvoorbeeld opmaak van een buurtanalyse)
  • Publiek geregionaliseerde zorgsectoren (bijvoorbeeld WZC)
   • Koopkrachtmaatregelen:
    • Éénmalige koopkrachtverhoging door verhoging eindejaarstoelage 2020:
     • Variabel gedeelte tot 3,6%
     • Forfaitair gedeelte tot 1.288,43euro
     • 2021 ev: eindejaarstoelage idem als 2020
     • Implementatie IFIC:
      • Streefdatum: 1 oktober 2021
      • Terugwerkende kracht naar 1 juli 2021.
     • Kwaliteitsmaatregelen, extra personeel en andere maatregelen:
      • Middelen voor RVT-reconversie:
       • 100miljoen wordt onmiddellijk ingezet om werkdruk te verlagen door conversie van ROB- naar RVT-bedden.
       • Middelen vanaf 2021 volledig inzetten door:
        • Aanwervingen
        • Verhogen van de contractuele arbeidsduur
        • Combinatie van beide
        • Procedure lokaal sociaal overleg uit VIA 5 wordt verfijnd.
        • Middelen voor kwaliteitsmaatregelen, extra personeel en andere maatregelen:
         • 15.391.796euro in openbare sector
         • Inzet middelen:
          • Bijkomend personeel door RVT reconversie:
          • Vanaf 1 juli 2021: RVT-personeelsnormen naar ROB voor de zwaar zorgbehoevenden in ROB (B-C-Cd-profielen)
          • Aanwervingen moeten gebeuren om te blijven voldoen aan de hogere personeelsnormen
          • Financiering:
            • 1 juli 2021 tot 31 december 2022 via tijdelijk deel Z in forfait.
            • Vanaf 1 januari 2023 opgenomen in basistegemoetkoming (basis referentieperiode 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022)
            • Idem voor kortverblijven! Worden ook als RVT aanzien (B-C-Cd), geïntegreerd in reactivering (1,4FTE per30kortverblijvers)
            • Overzicht financiering RVT-conversie:
             • Deel A1, personeelsomkadering per 30 bewoners

 

 • Delen A2, E1 en E2 in basistegemoetkoming:
  • Financiering deel A2 stijgt evenredig met A1, zolang tewerkstelling effectief ingevuld wordt.
  • E1: functiecomplement hoofdverpleegkundigen: aantal stijgt. Idem E2, baremiek anciënniteit 18jaar diensthoofd.
  • Tijdelijk via deel Z

 

 • Budget kwaliteitsmaatregelen, extra personeel, andere maatregelen:
  • Versterken van zorg voor personen met (beginnende) dementie:
   • Vanaf 1 juli 2021: optrekken personeelsnorm per 30 bewoners met dementie (D) tot 9VTE/30 bewoners in D
   • +2,55VTE per 30 bewoners D
   • Versterking inzet extra zorgpersoneel (bovennorm deel A2)
    • Vanaf 1 juli 2021: optrekken bovennorm van 13,5 naar 15%
    • Deel A2 is flexibel en facultatief => reactivering, maar wel medewerkers op vloer of hun eersten in lijn.
    • Meer flexibiliteit in de inzet binnen de personeelsnorm
     • Budgetneutraal
     • Flexibiliteit op verpleegkundige norm blijft op 30%, maar:
      • Gelijktrekken loonkost verpleging en reactivering (geen sanctie meer omdat er reactivering ingezet wordt)
      • 1VTE verpleging kan vervangen worden door 1,2VTE zorgkundige
      • Bijsturing in 2022 of 2023
      • Norm kiné/ergo/logo en norm reactivering wordt samengevoegd. 20diploma's in de welzijnssector komen in aanmerking voor reactivering (p84)
      • Sociaal overleg mbt maatregelen:
       • Keuze om dagprijs te verlagen of verlies te werken valt weg. Enkel bijkomende tewerkstelling komt nog in aanmerking.
       • Voorafgaand info verschaffen van de te besteden middelen, onderscheid maken tussen middelen omzetten RVT en kwaliteit.
       • Recurrent overleg
       • Personeel dat extra werd aangeworven de laatste 6 maanden, kan in aanmerking komen als bijkomende tewerkstelling
       • Wat indien het WZC niet voldoet aan de verhoogde personeelsnormen op 1 juli 2021?
        • Aanwervingsplan opmaken
        • Overheidsfinanciering IFIC-meerkost:
         • Wordt vanaf 1 januari 2023 geïntegreerd in de basistegemoetkoming zorg.
         •  Idem voor deel K (ondersteunend personeel)
         • Systeem blijft tot het moment dat persoonsvolgende financiering op basis van Belrai in voege treedt.

 

Maatschappelijke zetel: Bruisbeke 36 - 9520 Sint-Lievens-Houtem - 053/59 32 20 - info@dotzorg.be