Raad Van Bestuur

DOTzorg is een Vlaamse vereniging met provinciale afdelingen. Deze provinciale afdelingen worden overkoepeld door een Raad van Bestuur die bestaat uit een afvaardiging van de provinciale besturen.

De Raad van Bestuur vergadert ongeveer om de twee maanden en behandelt punten die het provinciale vlak overstijgen.

De Raad van Bestuur zorgt ervoor dat de opdracht en de doelstellingen van de vereniging DOTzorg verwezenlijkt worden. Zo onderhoudt de Raad van Bestuur bijvoorbeeld systematisch contacten met relevante overheden en organisaties, houdt toezicht op de organisatie van een jaarlijks congres door een provinciale afdeling, zorgt voor de inning van de lidgelden, ontwikkelt een website,...

De Raad van Bestuur roept de algemene ledenvergadering samen. In regel gebeurt dit éénmaal per jaar gekoppeld aan het congres. Tijdens de algemene vergadering worden ondermeer de rekening en begroting en eventuele wijzigingen in de Raad van Bestuur aan de gewone leden ter goedkeuring voorgelegd.

De laatste algemene ledenvergadering vond plaats op vrijdag 18 oktober 2019 te Berchem. Klik hier om de notulen te raadplegen. 

Maatschappelijke zetel: DerrickDus DerrickDus
https://dotzorg.be - 133131 Nis - 053/59 32 20 - info@dotzorg.be