Leden

Wie?

De vereniging DOTzorg bestaat uit gewone leden, buitengewone leden en ereleden.

Directeurs van een openbaar woonzorgcentrum of personen met een functie die een directieverantwoordelijkheid inhoudt over een (semi-)residentiële ouderenvoorziening kunnen als gewoon lid toetreden tot de vereniging.

DOTzorg is een Vlaamse vereniging zodat enkel directeurs van een openbaar woonzorgcentrum dat valt onder de bevoegdheid van de Vlaamse Overheid als gewoon lid tot de vereniging kunnen toetreden.

Buitengewone leden kunnen door de Raad van Bestuur van DOTzorg tot de vereniging worden toegelaten omwille van hun belangstelling, hun bekwaamheid en hun betrokkenheid bij de ouderenzorg.

Gepensioneerde directeurs van een openbaar woonzorgcentrum kunnen als erelid tot de vereniging toetreden mits zij ten minste 10 jaar betalend lid voorafgaand aan hun pensioen zijn geweest. Aan een lid dat minstens 10 jaar de functie van voorzitter van de vereniging heeft uitgeoefend, kan de titel van erevoorzitter toegekend worden. De titel van erelid of erevoorzitter is een eretitel waaraan geen verdere rechten ontleend kunnen worden.

Hoe?

Indien u als gewoon lid, buitengewoon lid of erelid tot DOTzorg wenst toe te treden, neemt u contact op met de voorzitter van de vereniging of één van de leden van de Raad van Bestuur of uw provinciaal bestuur. U vindt de contactgegevens van deze personen op deze website.

De Raad van Bestuur of het provinciale bestuur zal vervolgens nagaan of u in aanmerking komt voor lidmaatschap. In voorkomend geval zal u een factuur ontvangen. Na betaling van het lidgeld is uw lidmaatschap definitief.

Lidgeld?

De gewone leden betalen een jaarlijkse bijdrage van € 50.

De buitengewone leden betalen een jaarlijkse bijdrage van € 20.

Ereleden zijn vrijgesteld van betaling van een bijdrage. Het lidmaatschap als erelid is voor het leven.

Voordelen?

Als lid van DOTzorg kan u deelnemen aan de ledenvergaderingen die op provinciaal vlak georganiseerd worden. Elke provincie werkt haar eigen programma uit. Dit omvat vormingen, besprekingen van actuele thema's en nieuwe wetgeving of bezoeken aan vernieuwende concepten.

Door deze ledenvergaderingen komt u tevens in contact met collega's zodat u bij hen terecht kan met vragen, dagdagelijkse problemen, good practices,...

Jaarlijks organiseert DOTzorg een congres rond actuele thema's uit de sector van de openbare woonzorgcentra.

Het congres is ook gekoppeld aan de algemene ledenvergadering. Gewone leden maken deze vergadering uit. Buitengewone leden en ereleden maken geen deel uit van deze algemene ledenvergadering. Zij kunnen hierop wel uitgenodigd worden door de Raad van Bestuur maar enkel louter adviserend.

DOTzorg verdedigt ook de professionele belangen van haar leden op verschillende vlakken. Onze vereniging is dan ook vertegenwoordigd in verschillende relevante organisaties en overlegmomenten. U verneemt hierover meer onder de rubriek 'externe contacten'. DOTzorg zal dan ook informatie betreffende de ouderenzorg ten behoeve van haar leden verspreiden.

In het lidgeld is tevens een rechtsbijstandverzekering voor het individuele lid opgenomen.

Als lid van DOTzorg heeft u ook toegang tot een beveiligde pagina op deze website. Hierdoor heeft u toegang tot een aantal relevante documenten en een forum.

Maatschappelijke zetel: DerrickDus DerrickDus
https://dotzorg.be - 133131 Nis - 053/59 32 20 - info@dotzorg.be