Wat?

Als lid van DOTzorg kan u een beroep doen op onze rechtsbijstand indien u persoonlijk geconfronteerd wordt met juridische geschillen in de uitoefening van uw functie als directeur van een openbaar woonzorgcentrum.

De verzekering geldt ondermeer in volgende situaties:

- u lijdt schade

- u bent het slachtoffer van een verkeersongeval of van een opzettelijke gewelddaad

- u wordt verdacht van een (onopzettelijk) misdrijf

- u wordt beticht van een tuchtrechtelijke inbreuk

- u heeft een geschil over uw statuut

In de eerste plaats wordt er getracht om een minnelijke regeling na te streven. U wordt geïnformeerd over uw rechten en plichten. U wordt geholpen om alle gegevens te verzamelen. De verzekeraar gelast de nodige onderzoeken om uw belangen optimaal te behartigen en staat u bij in de procedure voor de rechtbank.

Een aantal erelonen en kosten worden door de verzekeraar ten laste genomen zoals de kosten en erelonen verschuldigd aan advocaten, gerechtsdeurwaarders en deskundigen, kosten die de verzekeraar maakt om een minnelijke regeling na te streven en uw belangen te verdedigen, de kosten van de (buiten)gerechtelijke procedure, de kosten voor het eventueel indienen van een genadeverzoek of een aavraag tot eerherstel in geval van een strafrechtlijke veroordeling,... Deze kosten zijn verzekerd tot maximaal € 4.000 (zonder rekening te houden met de eigen beheerskosten van de verzekeraar). Het verzekerde bedrag geldt per schadegeval en voor alle begunstigden samen.

De verzekeraar betaalt geen boeten of minnelijke schikkingen.

In de verzekering zijn er evenwel een aantal beperkingen en uitsluitingen. Zo is er bijvoorbeeld geen rechtsbijstand verschuldigd voor geschillen die verband houden met de wetgeving op de arbeidsongevallen.

Indien u beroep wenst te doen op deze verzkering, dient u contact op te nemen met de voorzitter van onze vereniging. Er zal dan nagegaan worden of uw situatie in aanmerking komt voor deze rechtsbijstandsverzekering.

 

Klik hier voor de volledige polis.

Contactgegevens

Maatschappelijke zetel: DerrickDus DerrickDus
https://dotzorg.be - 133131 Nis - 053/59 32 20 - info@dotzorg.be