Leden

Wie?

De vereniging Dotzorg bestaat uit werkende leden en toegetreden leden. 

De werkende leden zijn personen die als lid aanvaard worden bij besluit van het bestuursorgaan. Per provincie worden vier werkende leden voorgedragen door het provinciaal bestuur. Voor de provincie Antwerpen worden de vier werkende leden onderverdeeld in twee werkende leden uit de afdeling Kempen en twee werkende leden uit de afdeling Mechelen - Voorkempen. 

Directeurs van een openbaar woonzorgcentrum of personen en/of personen met een coördinerende functie die een directieverantwoordelijkheid inhoudt over één of meerdere openbare residentiële ouderenvoorzieningen die vallen onder de bevoegdheid van de Vlaamse overheid, kunnen als werkend lid toetreden tot de vereniging. Deze werkende leden moeten bovendien de statuten van de vereniging onderschrijven, bereid zijn om mee te werken aan de realisatie van de doelstellingen van de vereniging en een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage betalen. Deze werkende leden maken deel uit van de algemene vergadering van de vereniging. 

Daarnaast kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen door het bestuursorgaan voorgedragen worden, mits melding aan het provinciaal bestuur, om als toegetreden lid tot de vereniging toe te treden omwille van hun belangstelling, bekwaamheid en hun betrokkenheid bij de ouderenzorg. Deze toegetreden leden moeten tevens de statuten van de vereniging onderschrijven, verklaren zich bereid om mee te werken aan het realiseren van de doelstellingen van de vereniging en dienen een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage te betalen. 

Hoe?

Indien je als toegetreden lid deel wil uitmaken van Dotzorg, neem je contact op met de voorzitter van de vereniging, één van de leden van het bestuursorgaan of jouw provinciaal bestuur. Je vindt de contactgegevens van deze personen op onze website.

Het bestuursorgaan zal vervolgens nagaan je in aanmerking komt voor lidmaatschap. Het bestuursorgaan en/of het provinciaal bestuur behoudt zich het recht om aan het kandidaat-lid de nodige bewijsstukken te vragen waaruit zijn/haar belangstelling, bekwaamheid of betrokkenheid bij de ouderenzorg blijkt. In voorkomend geval zal je een factuur ontvangen. Na betaling van het lidgeld is jouw lidmaatschap definitief.

Lidgeld?

De werkende leden betalen een jaarlijkse bijdrage van € 75.

De toegetreden leden betalen eveneens een jaarlijkse bijdrage van € 75.

Voordelen?

Als lid van Dotzorg kan je deelnemen aan de ledenvergaderingen die op provinciaal vlak georganiseerd worden. Elke provincie werkt haar eigen programma uit. Dit omvat vormingen, besprekingen van actuele thema's en nieuwe wetgeving of bezoeken aan vernieuwende concepten.

Door deze ledenvergaderingen kom je tevens in contact met collega's zodat je bij hen terecht kan met vragen, dagdagelijkse problemen, good practices,...

Jaarlijks organiseert Dotzorg een congres rond actuele thema's uit de sector van de openbare woonzorgcentra.

Dotzorg verdedigt ook de professionele belangen van haar leden op verschillende vlakken. Onze vereniging is dan ook vertegenwoordigd in verschillende relevante organisaties en overlegmomenten. Dotzorg zal ook informatie betreffende de ouderenzorg ten behoeve van haar leden verspreiden.

In het lidgeld is tevens een rechtsbijstandverzekering voor het individuele lid opgenomen.

Als lid van Dotzorg heb je ook toegang tot een beveiligde pagina op deze website met specifieke informatie enkel toegankelijk voor onze leden. 

Lid worden?

Neem contact op met Dotzorg via het contactformulier of rechtstreeks via één van onze bestuursleden. Vermeld naast je persoonsgegevens ook je functie en de naam van het woonzorgcentrum of de organisatie waar je werkt en wij gaan vervolgens na of je aanmerking komt om als toegetreden lid deel uit te maken van Dotzorg.