Bestuursorgaan

Dotzorg is een Vlaamse vereniging met provinciale afdelingen. Deze provinciale afdelingen worden overkoepeld door een bestuursorgaan dat bestaat uit een afvaardiging van de provinciale besturen.

Het bestuursorgaan bestaat uit 10 leden (2 leden per provincie). De benoeming en afzetting van deze bestuursleden is een bevoegdheid van de algemene vergadering. 

Dit bestuursorgaan vergadert minstens 4 keer per jaar en behandelt punten die het provinciale vlak overstijgen.

Het bestuursorgaan zorgt ervoor dat de opdracht en de doelstellingen van de vereniging Dotzorg verwezenlijkt worden. Zo onderhoudt het bestuursorgaan bijvoorbeeld systematisch contacten met relevante overheden en organisaties, houdt toezicht op de organisatie van een jaarlijks congres door een provinciale afdeling, zorgt voor de inning van de lidgelden, ontwikkelt een website,...

Het bestuursorgaan kiest onder zijn leden een voorzitter, secretaris en penningmeester die elk hun specifieke taken hebben binnen de werking van de vzw.